លោកហ៊ុនសែនជូនពាក្យស្លោក”កុំបំពានសិទ្ធិអ្នកដទៃ កុំបំភ្លៃការពិត”ដល់អ្នកសារព័ត៌មាន

14-01-2020 6:15 pm 591

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុន សែន បានជូននូវពាក្យពាក្យស្លោក សម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថា”កុំបំពានសិទ្ធិអ្នកដទៃ កុំបំភ្លៃការពិត”ដើម្បីជៀសវាងទទួលរងនូវបណ្ដឹងណាមួយ។ ការដាក់ចេញនេះ គឺបានធ្វើឡើងក្នុងជំនួបជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានលើកទី៤ នាថ្ងៃទី១៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០នេះ៕ 

 ពាក្យគន្លឹះ  លោកហ៊ុនសែន

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត