ជំងឺ​រលាក​ច្រមុះ​ដោយសារ​Allergy​និង​មិន​បង្កដោយ​Allergy

13-01-2020 2:35 pm 782
​លោក​គ្រូពេទ្យ​ប្រាក់ សុភា​ស់អំឡុងពេលផ្តល់កិច្ចសម្ភាសន៍ស្តីពីជំងឺ​រលាក​ច្រមុះ​ដោយសារ​Allergy​និង​មិន​បង្កដោយ​Allergy

​ជំងឺ​រលាក​ច្រមុះ​ដោយសារតែ​Allergy ជា​ការមិន​ទទួលយក នូវ​សារធាតុ​ទាំងឡាយណា ដែល​ប្រឆាំង​ជាមួយ​ប្រព័ន្ធ​ការពារ​រាងកាយ​។ រីឯ​ជំងឺ​រលាក​ច្រមុះ​មិន​បង្កដោយ​Allergy កើតឡើង​ដោយសារតែ​កត្តា​ផ្សេងៗ​ដូចជា ការ​មាន​ជំងឺ​ផ្តាសាយ ជំងឺ​ដុះសាច់ច្រមុះ ការប្រែប្រួល​អ័រម៉ូន ការ​ប្រែ​ប្រួល​បរិ​យ​ាកាស (​សំណើម​ខ្ពស់​ឬ​ត្រជាក់​ខ្លាំង​) ជាដើម​។ 

​ដើម្បី​ជ្រាប​ច្បាស់​ពី​ជំងឺ​រលាក​ច្រមុះ​ដោយសារ​Allergy​និង​មិន​បង្កដោយ​Allergy សូម​ស្តាប់​កិច្ចសម្ភាសន៍ រវាង​អ៊ុន សុខ​ឡា​និង​លោក​គ្រូពេទ្យ​ប្រាក់ សុភា​ស់ នៅក្នុង​នាទី​សុខភាព​ដូចតទៅ​!

សំឡេង៖

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត