សមិទ្ធផល​ដែល​រាជបណ្ឌិត្យសភា​សម្រេចបាន​ឆ្នាំ​២០១៩​និង​គោលដៅ​អនុវត្ត​ឆ្នាំ​២០២០

11-01-2020 4:52 pm 487
លោក​យ៉ង់ ពៅ​អគ្គលេខាធិការ​នៃ​រាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា

​រាជបណ្ឌិត្យសភា​កម្ពុជា បាន​បង្កើតឡើង​នៅ​ដំណាក់កាល​ថ្មី​នៅ​ឆ្នាំ​១៩៩៩​។ តួនាទី​រាជបណ្ឌិត្យសភា​កម្ពុជា គឺជា​ស្ថាប័ន​ស្រាវជ្រាវ​ជាន់ខ្ពស់​របស់​ជាតិ​ទាំងមូល ដែល​គ្របដណ្តប់​ទៅលើ​ការស្រាវជ្រាវ​ទាំងអស់​គ្រប់​មុខជំនាញ ហើយ​ការងារ​ស្រាវជ្រាវ​នោះ  ជា​ធាតុ​ចូល​របស់​ជាតិ​និង​រដ្ឋាភិបាល​។ ចង់ដឹងថា​តើ​ក្នុង​ឆ្នាំ​២០១៩​កន្លងទៅ រាជបណ្ឌិត្យសភា​កម្ពុជា​សម្រេចបាន​នូវ​សមិទ្ធផល​អ្វីខ្លះ​? ហើយ​គោលដៅ​អនុវត្ត​បន្ត​ឆ្នាំ​២០២០​មាន​អ្វីខ្លះ​? សូម​ស្តាប់​កិច្ចសម្ភាសន៍​រវាង​អ៊ុន សុខ​ឡា​និង​លោក​យ៉ង់ ពៅ​អគ្គលេខាធិការ​នៃ​រាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា នៅក្នុង​នាទី​ហេតុការណ៍​សំខាន់​ដូចតទៅ !

សំឡេង៖

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត