ជំងឺភ្នែកឡើងបាយលើសត្វសុនក

06-01-2020 3:26 pm 370

ជំងឺភ្នែកឡើងបាន ឬហៅថា eye retina អាចបណ្តាលមកពីជំងឺដ៏មានគ្រោះថ្នាក់ណាមួយ ទឹកនោមផ្អែក ឬតំណពូជ លើឆ្កែ រួមមាន Miniature Dachshunds, Miniature Pinscher, Miniature Dachshund Temperament, Boston terriers, Husky ។ ភ្នែកឡើងបាយ ជាបាតុភូតភ្នែកឡើងពណ៌ស្រអាប់ ហើម ងងឹត ហូរទឹកភ្នែក និងមានពពឺក ៕ 

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត