វិធីព្យាបាលជំងឺស្ងួតកែវភ្នែកលើសត្វសុនក

06-01-2020 3:16 pm 175

ស្វែងរកមូលហេតុបង្កជំងឺ តែជាដំបូង ត្រូវថែទាំភ្នែកឱ្យបានស្អាត ដោយលាងរៀងរាល់ថ្ងៃ មុនពេលបន្តកថ្នាំ ។ ប្រើសូលុយស្យុងទឹកភ្នែកសិប្បនិម្មិត ។ ឱសថប្រភេទ pomades ដូចជា Cyclosporine អាចប្រើក្នុងករណីសត្វមានបញ្ហាដោយភាពសុំា ។ Pilocapinអាចប្រើក្នុងករណីស្ងួតកែវភ្នែក ដោយបញ្ហាប្រសាទ ។

Pilocapinអាចធ្វើឱ្យសត្វពិបាកទ្រាំបន្តិច ដូច្នេះ ដើម្បីចៀសវាងបញ្ហានេះបាន យើងគួរបន្តក់ទឹកភ្នែកសិប្បនិម្មិតប្រមាណ៥នាទីជាមុនសិន ។អង់ទីប្យូទិច ដូចជា Terramycin, Gentamicineអាចប្រើក្នុងករណីភ្នែកមានការជ្រាតចូលនៃមេរោគ ៕ 

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត