ជំងឺរំហូរទឹកភ្នែក លើសត្វសុនក

06-01-2020 3:13 pm 160

 មូលហេតុនៃអាការៈរំហូរទឹកភ្នែករបស់សត្វសុនក គឺជាសញ្ញារបស់ជំងឺរលាកភ្នែក ឬមានគីស្តក្នុងភ្នែក ។ ជួនកាលអាចបណ្តាលពីលម្អងធូលីចូល ឬមានរបួសលើភ្នាសភ្នែក កញ្ចក់ភ្នែក ក្រពេញទឹកភ្នែករលាក ឬមានគីស្ត ។ កិច្ចការពារ ត្រូវអនាម័យមុខ និងភ្នែក ដោយទឹកសរីរៈប្រភេទ០,៩%បន្តក់ បន្ទាប់មកបន្តក់អង់ទីប្យូទិច (Ciprofloxacin, Gentamycin ឬ Terramycin)ដើម្បីព្យាបាលរយៈពេល៥-៧ថ្ងៃ (ករណីស្រាល) ៕ 

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត