សេចក្ដីថ្លែងការណ៍រួម ជុំវិញដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកហ៊ុន សែន នៅវៀតណាម

05-10-2019 4:37 pm 234

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា និងរដ្ឋាភិបាលវៀតណាម បានចេញសេចក្ដីថ្លែងការណ៍រួម ក្នុងឱកាសដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការរបស់លោកហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃប្រទេសកម្ពុជា នៅឯប្រទេសវៀតណាម ចាប់ពីថ្ងៃទី៤ ដល់​ថ្ងៃ​ទី​៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩។

ខាងក្រោមនេះ ជាសេចក្ដីថ្លែងការណ៍រួមទាំងស្រុង រវាងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា និងរដ្ឋាភិបាលវៀតណាម៖

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត