ប្រេងឥន្ធនៈ​ចុះថ្លៃ ៣,៥០០​រៀល​ពីថ្ងៃ​ទីនេះ​ដល់​៣០​មិថុនា​

17-06-2019 12:50 pm 434

​យោងតាម​សេចក្តីជូនដំណឹង​របស់ ក្រសួងពារណិជ្ជកម្ម ស្តីអំពី​ការកំណត់ថ្លៃ​ប្រេងឥន្ធនៈ​ត្រូវ​លក់រាយ​នៅ​កម្ពុជា តាម​ស្ថានីយ​ចាប់ពី​ថ្ងៃទី​១៦ ដល់​ថ្ងៃទី​៣០ ខែមិថុនា សាំង​ធម្មតា​ត្រូវ​លក់​តម្លៃ ៣,៥០០​រៀល​ក្នុង​មួយ​លីត្រ និង ម៉ា​ស៊ូ​ត​លក់ ក្នុងតម្លៃ ៣,៤០០​រៀល​ក្នុង​១​លីត្រ​៕

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត