ការត្រួតពិនិត្យ​​មើល​Driver​​នៅលើ​​កុំព្យូទ័រ​

08-09-2018 9:07 am 2171
រូបភាពកុំព្យូទ័រ

​មុនដំបូង​អ្នក​ត្រូវ​ដំឡើង drive​ឱ្យបាន​គ្រប់​មុនពេល​rate ដើម្បី​Check​មើលថា​តើ​ម៉ាស៊ីន​របស់​អ្នក មាន Driver​គ្រប់​ឬ​មិន​គ្រប់​។ ដើម្បី​ដឹងបាន​អ្នក​អាច​Right Click​លើ​My Computer -> Manage -> Device Manager

​បើ​អ្នកឃើញ​សញ្ញា​(!) ឬ​សញ្ញា​(x)​នៅត្រង់​កន្លែង​ណាមួយ មានន័យថា​កុំព្យូទ័រ​របស់​អ្នកមាន​Driver​មិនទាន់​គ្រប់​ទេ ដូចនេះ​អ្នក​ត្រូវ​ដំឡើង​ឱ្យ​គ្រប់​សិន ទើប​វា​អាច​បាន​នូវ​ព័ត៌មាន​ច្បាស់​៕

​ប្រភព​៖ antkh

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត