សម្គាល់​​យ៉ាង​ម៉េច​​ទើប​​ដឹង​ថា​​សមត្ថ​កិច្ច​​មាន​​សិទ្ធិ​​ប្រើ​ប្រាស់​​អាវុធ​​?​

02-04-2018 4:38 pm 1450

​ច្បាប់​ស្ដីពី​ការគ្រប់គ្រង​អាវុធ និង​ជាតិ​ផ្ទុះ បានចង្អុលបង្ហាញ​ពី​តួនាទី​របស់​សមត្ថកិច្ច ដែលមាន​សិទ្ធ​កាន់កាប់ និង​ប្រើប្រាស់​អាវុធ​ដោយ​ស្របច្បាប់​។ ក៏ប៉ុន្តែ​ច្បាប់​ក៏បាន​ហាម​ផងដែរ​ចំពោះ​ជន​ដែល​គ្មាន​សិទ្ធិ​កាន់កាប់ និង​ប្រើប្រាស់​អាវុធ​។ ដើម្បី​សម្គាល់​បាន​ថា សមត្ថកិច្ច​មាន​សិទ្ធិ​កាន់កាប់ និង​ប្រើប្រាស់​អាវុធ គេ​សម្គាល់​លើ​អ្វី​? ករណី​ប្រសិនបើ​អ្នកឃើញ​នរណាម្នាក់​កាន់កាប់ និង​ប្រើប្រាស់​វុ​ធដោយ​ខុសច្បាប់ តើ​អ្នក​គួរ​រាយការណ៍ ឬក៏​ប្ដឹង​ទៅខាង​ណា​? ទាំងអស់នេះ​មាន​ក្នុង​នាទី​ស្វែងយល់​ពី​ច្បាប់​ដែល​រៀបចំ​ជូន​ដោយ​សេង បារាំង ដូចតទៅ​៖

​សំឡេង​៖

 ពាក្យគន្លឹះ  ស្វែងយល់ពីច្បាប់

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត