ជន​នៅក្រោមហិ​តុប​ត្ថ​ម្ភជា​ជន​អ្វី​?

26-02-2018 2:57 pm 1473

​នៅក្នុង​ក្រមរដ្ឋប្បវេណី​កម្ពុជា បានកំណត់​ជន​នៅក្រោមហិ​តុប​ត្ថ​ម្ភ​។ តើ​មូលហេតុ​អ្វី​ទើប​ច្បាប់​កំណត់​ឱ្យមាន​ជន​នៅក្រោមហិ​តុប​ត្ថ​ម្ភ ហើយ​ជន​នៅក្រោមហិ​តុប​ត្ថ​ម្ភជា​ជន​អ្វីដែរ ទើប​ច្បាប់​កំណត់​បែបនេះ​? ដើម្បី​ជ្រាប​ពី​បញ្ហា​នេះ សូម​ស្ដាប់​កិច្ច​សម្ភាស​រវាង​សេង បារាំង ជាមួយ​លោក​មេធាវី​កែវ វ៉ា​ន្នី ពី​នាទី​ស្វែងយល់​ពី​ច្បាប់​របស់​វិទ្យុ​វាយោ​ដូចតទៅ​៖

​សំឡេង​៖

 ពាក្យគន្លឹះ  ស្វែងយល់ពីច្បាប់

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត