ហេតុអ្វី​ទើប​ច្បាប់​កំណត់​ឱ្យមាន​ការប្រកាស​អំពី​ការបាត់​ខ្លួន​?

29-01-2018 4:18 pm 3541

​តុលាការ​អាច​ប្រកាស​អំពី​ការបាត់​ខ្លួន នៅក្នុង​លក្ខខណ្ឌ​ប្រសិនបើ​មាន​ការស្នើសុំ​ពី​សហព័ន្ធ ឬ​អ្នក​ដទៃទៀត​ដែល​ច្បាប់​បានកំណត់​។ តើ​មូលហេតុ​អ្វី​ទើប​ច្បាប់​កំណត់​ឱ្យមាន​ការប្រកាស​អំពី​ការបាត់​ខ្លួន​? ការប្រកាស​អំពី​ការបាត់​ខ្លួន​មាន​ផលប្រយោជន៍​អ្វីខ្លះ​ដល់​អ្នកស្នើសុំ​? ដើម្បី​ជ្រាប​ច្បាស់​ពី​បញ្ហា​ទាំងនេះ សូម​ស្ដាប់​នាទី​ស្វែងយល់​ពី​ច្បាប់ ដែល​រៀបចំ​ជូន​ដោយ​សេង បារាំង ដូចតទៅ​៖

​សំឡេង​៖

 ពាក្យគន្លឹះ  ស្វែងយល់ពីច្បាប់

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត