កំណើន​ជនជាតិចិន​នៅខេត្តព្រះសីហនុ​ជាមេរៀន​មួយ​សម្រាប់កម្ពុជា? ​

26-01-2018 3:58 pm 18522
  ស្តាប់
ការបង្រ្កាប់ជនជាតិចិននៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុកន្លងទៅ។
ស្តាប់ជាសំឡេង

បច្ចុប្បន្ននៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុ មានចំនួនជនជាតិបរទេសជាង៦ ពាន់នាក់ ហើយជនជាតិចិន មានចំនួនរហូតទៅដល់ជាង៤ពាន់នាក់។កំណើនជនជាតិចិននេះ បានផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើននៅក្នុងជម្រុញការអភិវឌ្ឍក្នុងខេត្តជាប់មាត់សមុទ្រមួយនេះ ក៏ប៉ុន្តែជនជាតិមួយចំនួនបាន ប្រព្រឹត្តិបទល្មើស និងបង្កអសន្តិសុខ ដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋម្ចាស់ស្រុក និងភ្ញៀវទេសចរមួយចំនួន សម្តែងការមិនពេញចិត្ត។តើនេះជាមេរៀនមួយ​សម្រាប់កម្ពុជាឬ?ហើយគួរដោះស្រាយយ៉ាងរបៀងណា?សូមស្តាប់គួន សំបូរ 

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត