តើ​​អ្វី​​ទៅ​ជា​​បណ្ដឹង​​ជំទាស់​​?​

01-01-2018 3:29 pm 2636

​បណ្ដឹង​ជំទាស់ ត្រូវបាន​កំណត់ដោយ​ច្បាប់នីតិវិធី​រដ្ឋប្បវេណី ដើម្បី​ផ្ដល់​ផលប្រយោជន៍ សម្រាប់​ភាគី​ដែលមាន​ជម្លោះ​កើតទុក្ខ​មិន​សុខចិត្ត ទៅនឹង​សេចក្ដីសម្រេច​របស់​តុលាការ ដែល​ធ្វើឱ្យ​ខូចប្រយោជន៍​របស់ខ្លួន​។ តើ​បណ្ដឹង​ជំទាស់​អាច​ផ្ដល់​ផលប្រយោជន៍​អ្វីខ្លះ ទៅ​ភាគី​ដែល​ខូចប្រយោជន៍ ដើម្បី​ទាមទារ​ការបាត់បង់​នោះ​មកវិញ​? ដូច្នេះ​ដើម្បីឱ្យ​ច្បាស់​ពី​បញ្ហា​នេះ សូម​ស្ដប់​នាទី​ស្វែងយល់ពី​ច្បាប់ដែល​រៀបចំជូនដោ​យ​សេង បារាំង ដូចតទៅ​៖

​សំឡេង​៖

 ពាក្យគន្លឹះ  ស្វែងយល់ពីច្បាប់

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត