បណ្ដឹង​សា​ទុក្ខ​​ជា​​អ្វី​​?​

25-12-2017 3:54 pm 4027

​គ្រប់ភាគី​ដែល​កើតទុក្ខ​មិន​សុខចិត្ត នូវ​សេចក្ដីសម្រេច​របស់​តុលាការ​ថ្នាក់ក្រោម អាច​បណ្ដឹងសាទុក្ខ​បាន ប្រសិនបើ​ពួកគេ​គិតថា បាន​បាត់បង់​ផលប្រយោជន៍​។ មួយវិញទៀត​បណ្ដឹងសាទុក្ខ ក៏​អាច​ផ្ដល់​ក្ដីសង្ឃឹម ដល់​ភាគី​ដែល​ចេញ​ក្ដី នៅ​តុលាការ​ថ្នាក់ក្រោម​ផងដែរ​។ តើ​បណ្ដឹងសាទុក្ខ មាន​មាន​សារៈសំខាន់​យ៉ាងណាខ្លះ សម្រាប់​ផ្ដល់​យុត្តិធម៌​ដល់​គ្រប់ភាគី​នៃ​រឿងក្ដី​? ទាំងអស់នេះ​មាន​នៅក្នុង​នាទី​ស្វែងយល់​ពី​ច្បាប់​ដែល​រៀបចំ​ជូន​ដោយ​សេង បារាំង​ដូចតទៅ​៖

​សំឡេង​៖

 ពាក្យគន្លឹះ  ស្វែងយល់ពីច្បាប់

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត