ការ​​រលត់​​នៃ​​បណ្ដឹង​អាជ្ញា​​ជា​​អ្វី​​?

11-12-2017 3:06 pm 2450

​នៅក្នុង​ក្រមនីតិវិធី​ព្រហ្មទណ្ឌ​កម្ពុជា​ឆ្នាំ​២០០៧ បានចែង​យ៉ាងច្បាស់​ពី​ការ​រលត់​នៃ​បណ្ដឹង​អាជ្ញា​។ ការ​រលត់​នៃ​បណ្ដឹងអាជ្ញា គឺជា​ការបញ្ចប់​នូវ​ការចោទប្រកាន់​ពីបទ​ព្រហ្មទណ្ឌ​។ តើ​លក្ខខណ្ឌ​ណាខ្លះ ទើប​បណ្ដឹងអាជ្ញា​ត្រូវបាន​រលត់ ហើយ​ការចោទប្រកាន់​ខាង​បទ​ព្រហ្មទណ្ឌ​មិនអាច​ចាប់ផ្ដើមបាន​ទៀត​។ ដើម្បី​ជ្រាប​ពី​បញ្ហា​នេះ​ឱ្យ​កាន់តែច្បាស់ សូម​ស្ដាប់​នាទី​ស្វែងយល​ពី​ច្បាប់ ដែល​រៀបចំ​ជូន​ដោយ​សេង បារាំង ដូចតទៅ​៖

​សំឡេង​៖

 ពាក្យគន្លឹះ  ស្វែងយល់ពីច្បាប់

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត