តើ​​បណ្ដឹង​អាជ្ញា​​ជា​​អ្វី​​?​

04-12-2017 3:02 pm 5286

​បណ្ដឹង​អាជ្ញា ជា​បណ្ដឹង​មួយ​ដើរតួនាទី​យ៉ាងសំខាន់​ក្នុង​រឿងក្ដី​ព្រហ្មទណ្ឌ​។ ពោល​បណ្ដឹងអាជ្ញា បានផ្ដល់​សិទ្ធិ​ឱ្យ​ស្ថាប័ន​អយ្យការ ជា​អ្នក​ចោទប្រកាន់ ដើម្បីឱ្យ​រឿងក្ដី​ព្រហ្មទណ្ឌ​មាន​ចលនា បើទោះបី​រឿងក្ដី​ព្រហ្មទណ្ឌ​នោះ គូរ​ភាគី​នៃ​ជំលោះ​សម្រុះសម្រួល​ត្រូវ​រូ​វ​គ្នា​យ៉ាងណាក៏ដោយ​។ ដើម្បី​ជ្រាប​ឱ្យ​កាន់តែច្បាស់​ថា បណ្ដឹង​អាជ្ញា មាន​សារសំខាន់ ក្នុង​រឿងក្ដី​ព្រហ្មទណ្ឌ​យ៉ាងណា​នោះ សូម​ស្ដាប់​នាទី​ស្វែងយល់​ពី​ច្បាប់​ដែល​រៀបចំ​ជូន​ដោយ​សេង បារាំង ដូចតទៅ​៖

​សំឡេង​៖

 ពាក្យគន្លឹះ  ស្វែងយល់ពីច្បាប់

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត