តិចនិចសាកថ្ម​អោយ​ឆាប់​ពេញ​

13-10-2017 5:41 pm 4065
  • បើក Airplane Mode (រូបដូចយន្តហោះ)

 

  • បន្ថយពន្លឺទូរស័ព្ទ

 

  • បិទមុខងារដែលមិនចាំបាច់ដូចជាៈ, Wifi, Bluetooth, 3G, Location Services

 

  • បើក Low Power Mode (សម្រាប់ទូរស័ព្ទ iPhone) ដែលអាចជួយសន្សំសំចៃថ្ម

 

  • ដោះស្រាមទូរស័ព្ទចេញ (បើមាន)

 

  • បញ្ជូលថ្មដោយ iPad USB adapter

 

  • កុំទុកទូរស័ព្ទដែលសាកថ្មនៅកន្លែងក្តៅ

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត