យុទ្ធសាស្ដ្រ​ថ្មី​​របស់​សមាគម​​អ្នក​ទីផ្សារ​​កម្ពុជា​

01-07-2017 11:34 am 4472
នៅក្នុង​កម្មវិធីរបស់សមាគមអ្នកទីផ្សារកម្ពុជាកន្លងមក

​នៅក្នុង​នាទី​SME​កម្ពុជា​ថ្ងៃ​នេះ មាន​បទសម្ភាសន៍​រវាង​ពេញ ផេង​ជាមួយ​លោក​គា បូរ៉ា ជា​ប្រធាន​សមាគម​អ្នក​ទីផ្សារ​កម្ពុជា​។​ប្រធានបទ​នៅក្នុង​កិច្ចពិភាក្សា “​យុទ្ធសាស្ដ្រ​ថ្មី​របស់​សមាគម​អ្នក​ទីផ្សារ​កម្ពុជា​”​។​លោក​គា បូរ៉ា​នឹង​បកស្រាយ​ពាក់ព័ន្ធ​យុទ្ធសាស្ដ្រ​ថ្មីៗ​បន្ថែមទៀត ក៏​ដូច​ជា​សកម្មភាព​កន្លងមក​របស់​សមា​គម​មួយនេះ​។​ចង់ដឹងថា​តើ​សមាគម​អ្នក​ទីផ្សារ​កម្ពុជា បង្កើតឡើង​ក្នុង​គោលដៅ​អ្វីខ្លះ​?​ជួយ​អ្វីខ្លះ​ដល់​អ្នក​ទីផ្សារ​កម្ពុជា​?

​សូម​ស្ដាប់​បទសម្ភាសន៍​ទាំងស្រុង​ដូច​តទៅ​៖

​សំឡេង​៖

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត