ការប្រកួតប្រជែង​​សាលា​ស្ដង់ដា​​ក្នុងប្រទេស​​កម្ពុជា​

17-06-2017 11:57 am 4251
រូបភាពសាលាប្រាយឡាញ

​នៅក្នុង​នាទី​SME​កម្ពុជា​ថ្ងៃ​នេះ មាន​បទសម្ភាសន៍​រវាង​ពេញ ផេង​ជាមួយ​លោក​សុខ ភាន អ្នកសម្របសម្រួល​កម្ម​វិធី​សិក្សា​សាលា​អន្ដរជាតិ​ប្រាយ​ឡាញ​។​ប្រធានបទ​ក្នុង​កម្មវិធី​គឺ “​ការប្រកួតប្រជែង​សាលា​ស្ដង់ដា​នៅ​កម្ពុជា​”​។​បច្ចុប្បន្ន​មាន​សាលា​ឯកជន​ជាច្រើន​ត្រូវបាន​បង្កើតឡើង ជា​ហេតុ​ធ្វើឲ្យ​មាន​ការប្រកួតប្រជែ​ង​ខ្លាំង​។​ប៉ុន្ដែ​យ៉ាងណា​ក៏ដោយ ការប្រកួតប្រជែង​គឺ​ធ្វើយ៉ាងណា​ឲ្យ​គុណភាព​អប់រំ​បាន​ត្រូវ​ទទួលស្គាល់​ថា​ពិតជា​ល្អ​។​ដើម្បី​ទទួលបាន​លទ្ធផល​នេះ ច្បាស់​ណាស់​ត្រូវ​តែ​បំពេញ​តាម​លក្ខខណ្ឌ​ស្ដង់ដា​ឬ​កម្រិត​ល្អប្រសើរ​។​ថា​តើ​ដើម្បី​ក្លាយជា​សាលា​ស្ដង់ដា ត្រូវ​បំពេញ​លក្ខខណ្ឌ​អ្វីខ្លះ​?

​ជា​បន្ដ​សូម​ស្ដាប់​បទសម្ភាសន៍​ទាំងស្រុង​ដូច​តទៅ​៖

​សំឡេង​៖

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត