ការសិក្សា​គណនេយ្យ​​និង​អាជីព​គណនេយ្យ​​នៅក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​

18-02-2017 3:52 pm 6476
សិស្សដែលកំពុងសិក្សានៅសាលា​FTMS

នៅក្នុង​នាទី​SME​កម្ពុជា​ថ្ងៃ​នេះ មាន​បទសម្ភាសន៍​រវាង​ពេញ ផេង​ជាមួយ​លោក​សាស្ដ្រាចារ្យ​ឡុង បូ​រិន្ទ នាយក​សាលា​FTMS​ប្រចាំ​ប្រទេស​កម្ពុជា​។​កិច្ចពិភាក្សា​និយាយ​ពី​“​ការសិក្សា​គណនេយ្យ និង​អាជីព​គណនេយ្យ​នៅក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​” ដោយ​លោក​ឡុង បូ​រិន្ទ​នឹង​ចែករំលែក​បទពិសោធន៍​ក្នុងនាម​ជា​សាស្ដ្រាចារ្យ និង​បទពិសោធន៍​ដែល​ជួប​ផ្ទាល់​ក្នុង​វិស័យ​គណនេយ្យ​។​តើ​ការសិក្សា​គណនេយ្យ ហិរញ្ញវត្ថុ​ធនាគារ និង​សវនកម្ម មាន​ស្ថានភាព​យ៉ាងណា​នៅក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​?​តើ​គណនេយ្យករ​មាន​តួនាទី​យ៉ាង​ដូចម្ដេច នៅ​ក្នុង​ការ​ដំណើរការ​សង្គម​និង​សេដ្ឋកិច្ច​?

​ជា​បន្ដ​សូម​ស្ដាប់​បទសម្ភាសន៍​រវាង​ពេញ ផេង​ជាមួយ​លោក​ឡុង បូ​រិន្ទ​ដូចតទៅ​៖

​សំឡេង​៖

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត