ការប្រើប្រាស់​​សេវាកម្ម​ទ្រូ​ម៉ាន់​នី​​ក្នុងប្រទេស​កម្ពុជា​

04-02-2017 1:06 pm 6302

​នៅក្នុង​នាទី​SME​កម្ពុជា​ថ្ងៃ​នេះ​មាន​បទសម្ភាសន៍​រវាង​ពេញ ផេង​ជាមួយ​លោក​សែ សុ​ភរៈ ប្រធាន​ទីផ្សារ​ក្រុមហ៊ុន​ទ្រូ​ម៉ាន់​នី​។​ប្រធានបទ​ក្នុង​កិច្ចពិភាក្សា​និយាយ​ពី “​ការប្រើប្រាស់​សេវា​ទ្រូ​ម៉ាន់​នី​ក្នុងប្រទេស​កម្ពុជា​”​។​ទើបតែ​មាន​វត្ដ​មាន​ក្នុងប្រទេស​កម្ពុជា​ប្រមាណ​ជាង​១​ឆ្នាំ ប៉ុន្ដែ​ទ្រូ​ម៉ាន់​នី​បាន​ធ្វើឲ្យ​ប្រជាជន​កម្ពុជា​ស្គាល់ និង​ទទួលបាន​ការគាំទ្រ​យ៉ាងច្រើន​ជាមួយ​សេវាកម្ម​របស់​ខ្លួន ព្រមទាំង​មាន​ភ្នាក់ងារ​ប្រមាណ​៥​ពាន់​ភ្នាក់ងារ​ទូទាំង​ប្រទេស​កម្ពុជា​។​តើ​ទ្រូ​ម៉ាន់​នី​មាន​បម្រើ​សេវាកម្ម​អ្វីខ្លះ​?​ចង់​ធ្វើ​ជា​ភ្នាក់ងារ​របស់​ទ្រូ​ម៉ាន់​នី​ត្រូវ​បំពេញ​លក្ខខណ្ឌ​អ្វីខ្លះ​?

ចង់​ច្បាស់​ព័ត៌មាន​បន្ថែម​សូម​ស្ដាប់​បទសម្ភាសន៍​ទាំងស្រុង​ដូច​តទៅ​៖

​សំឡេង​៖

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត