ថ្លៃ​លក់រាយ​ប្រេងឥន្ធនៈ​នឹង​ចាប់ផ្តើម​អនុវត្ត​ពី​ថ្ងៃ​ទី​២​ដល់​១១ ខែ​ធ្នូ​

01-12-2016 2:32 pm 1179

​ក្រសួង​ពាណិជ្ជកម្ម​បាន​ចេញ​សេចក្តីជូនដំណឹង​ស្តីពី​ថ្លៃ​លក់រាយ​ប្រេងឥន្ធនៈ​នៅ​តាម​សា្ថ​នី​យ​ទាំងអស់​ក្នុងប្រទេស​កម្ពុជា ដោយ​តម្លៃ​ប្រេងសាំង​ស៊ុប​ពែ​រេ​ថ្លៃ ៣,៤៥០​រៀល​ក្នុង​មួយ​លីត្រ ប្រេងសាំង​ធម្មតា​ថ្លៃ​៣,៤០០​រៀល​ក្នុង​មួយ​លីត្រ និង​ប្រេងម៉ាស៊ូត​ថ្លៃ​៣,១០០​រៀល​ក្នុង​មួយ​លីត្រ​។​

សូម​បញ្ជាក់​ផង​ដែរ​ថា ថ្លៃ​លក់រាយ​ប្រេងឥន្ធនៈ​នេះ​នឹង​ចាប់ផ្តើម​អនុវត្ត​ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​ទី​២​ដល់​ថ្ងៃ​ទី​១១ ខែ​ធ្នូ ឆ្នាំ​២០១៦៕

 ពាក្យគន្លឹះ  តម្លៃសាំង

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត