ការបង្ហាញលទ្ធផលបឋមនៃការបោះឆ្នោតនៅអាមេរិក​

09-11-2016 8:23 am 542
រូបភាពបង្ហាញពីលទ្ធផលបឋម(ប្រភពពីCNA)

ការបោះឆ្នោតនៅអាមេរិកមិនទាន់បូកសរុបលទ្ធផលទាំងស្រុងទេ ប៉ុន្ដែមានលទ្ធផលក្នុងរដ្ឋមួួយចំនួន និងមានការ​បង្ហាញលទ្ធផលតាមរូបភាពខាងលើ។ព័ត៌មានបន្ថែមជូនពេលក្រោយ...

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត