ការប្រើប្រាស់​​​សេវាកម្ម​អ៊ី​-​ម៉ាន់​នី​​​ក្នុងប្រទេស​​កម្ពុជា​

02-09-2016 1:18 pm 4277
រូបភាព​សេវា​ផ្ទេរប្រាក់​អ៊ី-ម៉ាន់នី

​នៅក្នុង​នាទី​SME​កម្ពុជា​ថ្ងៃ​នេះ មាន​បទសម្ភាសន៍​រវាង​ពេញ ផេង​ជាមួយ​លោក​សេង លី ជា​ប្រធាន​គ្រប់គ្រង​សេវាកម្ម​អ៊ី​-​ម៉ាន់​នី​។​កិច្ចពិភាក្សា​និយាយ​ពី​ការប្រើប្រាស់​សេវាកម្ម​អ៊ី​-​ម៉ាន់​នី​ក្នុងប្រទេស​កម្ពុជា​។​ចង់ដឹងថា​តើ​អ៊ី​-​ម៉ាន់​នី​មាន​សេវាកម្ម​អ្វីខ្លះ ត្រូវធ្វើ​យ៉ាងណា​ទើប​អាច​ប្រើប្រាស់​សេវាកម្ម​ទាំងអស់​នោះ​បាន​?​តើ​ត្រូវ​មាន​លក្ខខណ្ឌ​អ្វី​ខ្លះ​ទើប​អាច​ក្លាយ​ជា​ទីភ្នាក់ងារ​អ៊ី​-​ម៉ាន់​នី​បាន​?


​ដើម្បី​ច្បាស់​ព័ត៌មាន​បន្ថែម ជា​បន្ដ​សូម​ស្ដាប់​បទសម្ភាសន៍​ទាំងស្រុង​ដូច​តទៅ​៖


​សំឡេង​៖

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត