វង់ភ្លេងពិណពិទ្យត្រូវបានលើកស្ទួយនិងអភិរក្សដោយយុវជន

15-05-2016 3:55 pm 3290
យុវជន ឥន្ទ សម៉ាណាក់


​សម្រាប់​នាទី​យុវជន​ប្រចាំ​សប្តាហ៏​នៅ​ពេល​នេះ គឺ​មាន​ការចូលរួម​ពី លោក ឥ​ន្ទ ស​ម៉ា​ណាក់ ដែលជា​អ្នក​រៀបចំ​នូវ​កម្មវិធី​មួយ​ទាក់ទង​ទៅនិង វង់ភ្លេង​ពិ​ណ​ពាទ្យ ដែល​និង​ធ្វើឡើង​នៅ​ថ្ងៃទី​២២ ឧសភា ឆ្នាំ​២០១៦ នៅ​ម៉ោង ៤ និង ៣០ ដល់ ៦​ល្ងាច នៅឯ​សារមន្ទីរ​ជាតិ​។ 

គោលបំនង​នៅក្នុង​ការរៀបចំ​នូវ​កម្មវិធី​នេះ ដើម្បី​លើកកម្ពស់​វង់ភ្លេង​ពិ​ណ​ពាទ្យ និង​ផ្តល់​ការយល់ដឹង​ពី​វង់ភ្លេង​មួយ​នេះ​ទៅ​កាន់​យុវជន​។  
​ចង់​ដឹង​ថា​ពី ការរៀបចំ​កម្មវិធី​មួយ​នេះ​ឲ្យ​កាន់តែច្បាស់ សូម​ស្តាប់ បទ​សម្ភាស​ន៏ រវាង ពិសិដ្ឋ តារា និង លោក ឥ​ន្ទ ស​ម៉ា​ណាក់ ដូចតទៅ​៖

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត