គន្លឹះ​​ជោគជ័យ​​ក្នុង​​អាជីវកម្ម​

19-02-2016 4:52 pm 4332

​នៅក្នុង​នាទី​SME​កម្ពុជា​ថ្ងៃ​នេះ យើង​មាន​បទសម្ភាសន៍​រវាង​ពេញ ផេង​ជាមួយ​លោក​ហួត ប្រសិទ្ធ គ្រូ​បណ្ដុះបណ្ដាល​នៃ​ក្រុមហ៊ុន JM ASIA Cambodia​។ ប្រធានបទ​ក្នុង​កិច្ចពិភាក្សា និយាយ​អំពី “​គន្លឹះ​ជោគជ័យ​ក្នុង​អាជីវកម្ម​”​។ ចង់ដឹងថា​តើ​ដើម្បី​ទទួលបាន​ជោគជ័យ​ក្នុង​អាជីវកម្ម​ត្រូវមាន​គន្លឹះ​អ្វីខ្លះ​?​តើ​ដើម្បី​បើក​អាជីវកម្ម​មួយ​បាន ត្រូវ​មើល​លើ​កត្ដា​អ្វីខ្លះ​?


​ជា​បន្ដ​សូម​ស្ដាប់​បទសម្ភាសន៍​រវាង​ពេញ ផេង​ជាមួយ​លោក​ហួត ប្រសិទ្ធ​ដូចតទៅ​៖


​សំឡេង​៖

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត