ការប្រកួត​ប្រជែង​​សេវា​​ផ្ទេរ​ប្រាក់​​ក្នុង​ប្រទេស​​កម្ពុជា​

06-02-2016 9:25 am 2187

​នៅក្នុង​នាទី​SME​កម្ពុជា​ថ្ងៃ​នេះ យើង​មាន​បទសម្ភាសន៍​រវាង​ពេញ ផេង​ជាមួយ​លោក កុយ សម្ភស្ស ជា​អ្នកគ្រប់គ្រង​ប្រតិ​បត្ដិកា​រ​ក្រុមហ៊ុនអា​ស៊ីវេលុយ​។ ក្នុង​កិច្ចពិភាក្សា​គឺ​និយាយ​ពី ការប្រកួតប្រជែង​សេវា​ផ្ទេរ​ប្រាក់​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​។ ចង់ដឹងថា​តើ​ការផ្ទេរ​ប្រាក់​មាន​ការប្រកួត​ប្រជែង​កម្រិតណា​? ការផ្ទេរ​ប្រាក់​មាន​អត្ថប្រយោជន៍​អ្វី​ខ្លះ​? តើ​ក្រុមហ៊ុន​អាស៊ី​វេ​លុយ​មាន​បម្រើសេវា​អ្វីខ្លះ និង​ផ្ដល់​ទំនុកចិត្ដ​កម្រិត​ណា​ដល់​អតិថិជ​ន​?


​ជា​បន្ដ​សូម​ប្រិយ​មិត្ដ​ស្ដាប់​បទសម្ភាសន៍​រវាង​ពេញ ផេង​ជាមួយ​លោក​កុយ សម្ភស្ស​ដូចតទៅ​៖


​សំឡេង​៖

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត