កើត​មក​ក្រ​មិនមែន​​ជា​​កំហុស​ តែ​ស្លាប់​​ទៅ​ក្រ​គឺ​ជា​​កំហុស

16-10-2014 9:07 am 5763

ប្រសិន​បើអ្នក​កើត​មក​ក្រ មិនមែន​កំហុស​របស់​អ្នកទេ តែប្រសិន​បើអ្នក​ស្លាប់​ទៅ​វិញ​ក្រ នោះ​​គឺជា​​កំហុស​របស់​អ្នក សម្តីរបស់លោក​បៀល ហ្គេត (Bill Gates) មហា​សេដ្ឋី​ដែល​​មិនបាន​បញ្ចប់​​មហាវិទ្យាល័យ។

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត