គ្រប់​​មេដឹកនាំ​​ទាំងអស់​​សុទ្ធ​​តែ​ចូលចិត្ត​​អាន​សៀវភៅ?

13-10-2014 10:05 pm 4500

អ្នកដែល​​ចូលចិត្ត​​អាន​​សៀវភៅ​​ពុំមែន​​សុទ្ធ​​តែអាច​​ក្លាយ​​ជាមេដឹកនាំ​​នោះទេ តែគ្រប់​មេដឹកនាំ​​ទាំងអស់​សុទ្ធ​​តែចូលចិត្ត​​អានសៀវភៅ។

សំដីរបស់ ​Harry S. Truman (ហារីទ្រូម៉ាន់)​​ ​ប្រធានាធិបតី​​ទី៣៣​របស់​​អាមេរិក

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត