មាន​ឃើញ​អ្វី​ពិសេស​នៅខែ​សីហា​ឆ្នាំ២០១៤​ទេ?

31-07-2014 12:01 pm 4230

មួយខែ​ជាទូទៅ​​អាច​មាន៤​សប្តាហ៍ រឺ​៥សប្តាហ៍ មានន័យថា ថ្ងៃសៅរ៍ រឺ ថ្ងៃអាទិត្យ​ អាចមាន៤ រឺ ៥ថ្ងៃ ក្នុងមួយខែ។ ដោយឡែក​​ខែ​សីហា​​​ ដែលនឹង​ឈាន​មកដល់​ស្អែកនេះ​ មិនត្រឹម​មានតែថ្ងៃសៅរ៍ និង ថ្ងៃអាទិត្យ​ ៥ដង ក្នុងមួយខែទេ សូម្បី​តែថ្ងៃសុក្រ​ក៏មាន​៥ដងដែរ។ មានន័យថា​នៅក្នុងខែសីហា១ឆ្នាំ២០១៤ មានថ្ងៃសុក្រ៥ដង ថ្ងៃសៅរ៍៥ដង និងថ្ងៃអាទិត្យ៥ដង ដែលអាច​ចាត់ទុកថា ជាខែពិសេស និង រាប់រយឆ្នាំ ទើបមានម្តង។

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត