បញ្ហា​មក​ពី​ប្រជាជន​បង់ពន្ធ​តិច​ រឺ​មកពី​ការ​ចំណាយ​របស់​រដ្ឋាភិបាល​ច្រើន?

19-07-2014 9:05 am 4031

"បញ្ហា​មិនមែន មកពី​ប្រជាជន​បង់ពន្ធតិច​នោះទេ តែមក​ពីការចំណាយ​របស់​រដ្ឋាភិបាល​ច្រើន" នេះជាសំដី​ លោក​ Ronald Reagan អតីតប្រធានាធិបតី អាមេរិកទី៤០។

ដោយយ៉ាន់ លីណា

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត