ជនជាតិចិន១១នាក់លួចឆ្លងពីខេត្តកំពតមកកាន់រាជធានីភ្នំពេញ

20-04-2021 2:27 pm 149

ជនជាតិចិនចំនួន១១នាក់ ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចខេត្តកំពតបង្ក្រាបបាន ពេលកំពុងលួចធ្វើដំណើរឆ្លងខេត្តមកកាន់រាជធានីភ្នំពេញ នៅថ្ងៃទី២០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១នេះ។

 ពាក្យគន្លឹះ  ជនជាតិចិនខេត្តកំពត

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត