​អ្នកវិភាគ​បញ្ហា​សង្គម​​និង​នយោបាយ​ធ្លាប់​ជួប​​នូវ​ការគំរាមកំហែង​ដល់​អាយុជីវិត​?​

26-01-2021 12:14 pm 4225

​អ្នកវិភាគ​ពី​បញ្ហា​សង្គម​និង​នយោបាយ​នៅ​ប្រទេស​កម្ពុជា ធ្លាប់​ជួប​នូវ​ការគំរាមកំហែង​ដល់​សុវត្ថិភាព ក៏ដូចជា​អាយុជីវិត​របស់ខ្លួន​ដែរឬទេ នៅពេល​ផ្ដល់​បទសម្ភាសន៍​ដល់​អ្នកសារព័ត៌មាន​កន្ល​ង​មក​? នៅក្នុង​នាទី​ហេតុការណ៍​សំខាន់​ប្រចាំថ្ងៃ​របស់​វិទ្យុ​វាយោ​នា​ថ្ងៃនេះ សេង បារាំង នឹង​សម្ភាសន៍​អ្នកវិភាគ​ពីររូប គឺ​លោក​មាស នី និង​លោក​គិន ភា ថា​តើ​ការវិភាគ​របស់លោក​ទាំ​ង​ពីរ​កន្លងមក ដែល​ធ្លាប់​ជួប​នូវ​ការ​គំរាម​ហែង​ដល់​អាយុជីវិត​ដែរឬទេ​? ៖

​សំឡេង​៖

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត