ចាប់ពី​ថ្ងៃនេះ​ទៅ ​ជនពិការ​ទាំង​ខ្មែរ​និង​បរទេស​មាន​សិទ្ធិ​ទទួល​បណ្ណ​បើកបរ​ស្របច្បាប់​ហើយ​​

09-12-2020 3:52 pm 258

​ចាប់ពី​ថ្ងៃនេះ​ទៅ ជន​មាន​ពិការភាព មាន​សិទ្ធិ​ទទួល​បណ្ណ​បើកបរ​ស្របច្បាប់​ដើម្បី​ប្រើប្រាស់​យានយន្ត នៅក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​ហើយ​។ នេះ​បើតាម​ប្រកាស​របស់​អន្តរក្រសួង រួមមាន​ក្រសួង​សាធារណការ និង​ដឹកជញ្ជូន ក្រសួង​សង្គមកិច្ច អតីត​យុវជន និង​យុវនីតិសម្បទា និង​ក្រសួងសុខាភិបាល​។​

​ខាងក្រោម​នេះ​គឺជា​ព័ត៌មាន​កម្អិត​៖

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត