សាលពន្លឺអង្គរកន្លែងកំសាន្តនាំអ្នកទេសចរត្រលប់ទៅកាន់សម័យសាងសង់អង្គរ

14-11-2020 5:18 pm 131

បើនិយាយពីសារ:មន្ទីភាគច្រើនយើងអាចស្រមៃគិតថាជាកន្លែងដែលមានភាពស្ងប់ស្ងាត់ និងដើរមើលវត្ថុបុរាណជាដើម។ ប៉ុន្តែសម្រាប់សារ:មន្ទីមួយកន្លែងនៅក្នុងខេត្តសៀមរាប អ្នកចូលទស្សនាមិនត្រឹមតែបានយល់ដឹងពីប្រវិត្តសាស្រ្តនោះទេប៉ុន្តែក៏ទទួលបានការកំសាន្តក្នុងពេលជាមួយគ្នាផងដែរ។ សារ:មន្ទីបែបទំនើបដែលផ្តល់ភាពរីករាយនោះមានឈ្មោះថា «សាលពន្លឺអង្គរ»។

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត