ហេតុអ្វីអ្នកខ្លះដាំចេកពងមាន់ផ្កាប់គល់?

22-10-2020 4:24 pm 400

ជាបទពិសោធន៍របស់ប្រជាកសិករ ការដាំចេកពងមាន់ដោយផ្កាប់គល់ចេក ចូលក្នុងរណ្តៅ វានឹងធ្វើឱ្យពន្លកចេកផ្កាប់ចុះក្រោម ។

របៀបនេះ នឹងផ្តល់ប្រយោជន៍សំខាន់២យ៉ាងគឺ ៖
- កូនចេកដែលដុះចេញមក មានកម្លាំងខ្លាំង
- កូនចេកដុះចេញមក ស្រុះគ្នាល្អ 

ដកស្រង់ចេញពីសៀវភៅ មេរៀនកសិករ របស់អង្គការសេដាក ៕ 

 ពាក្យគន្លឹះ  កសិកម្មចេកពងមាន់

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត