ក្រសួង​ធនធានទឹក​​ជូនដំណឹង​​ពី​កម្ពស់​ទឹក​​សម្រាប់​​ព្រឹក​​ថ្ងៃទី​១៨​​តុលា​នេះ​

18-10-2020 8:52 am 5544

​ក្រសួង​ធនធានទឹក​និង​ឧតុនិយម បានចេញ​ព្រឹត្ដិប័ត្រ​ព័ត៌​មាននិង​ព្យាករណ៍​កម្ពស់​ទឹក​សម្រាប់​ព្រឹក​ថ្ងៃទី​១៨​តុលា​នេះ ដែលមាន​នៅតាម​បណ្ដា​ស្ថានីយ​ជល​សាស្ដ្រ​នានា​ក្នុងប្រទេស​កម្ពុជា​។ សូម​មើល​ព័ត៌មាន​លម្អិត​ក្នុង​ព្រឹត្ដិប័ត្រ​ព័ត៌មាន​ខាងក្រោម​៖


 ពាក្យគន្លឹះ  កម្ពុជាកម្ពស់ទឹក

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត