មួកសុវត្ថិភាព «សម័យសេនា» ការពារជីវិតនិងរួមចំណែកថែរក្សាវប្បធម៌

10-10-2020 5:50 pm 134

មួកសុវត្ថិភាពជាទូរទៅមានតួរនាទីក្នុងការការពារជីវិតរបស់អ្នកបើកបរ ប៉ុន្តែអ្នកបើកបរភាគច្រើនក៏ជ្រើសរើសមួកសុវត្ថិភាពដែលមានរូបរាង និង ក្បាច់ដែលខ្លួនពេញចិត្តផងដែរ។ ដូច្នេះហើយសិល្ប:ករមួយក្រុមបានប្រមូលផ្តុំគ្នា ច្នៃប្រឌិតសិល្ប:ក្បាច់ខ្មែរ តុបតែងទៅលើមួកសុវត្ថិភាពមួយ ហើយពួកគេបានដាក់ឈ្មោះថា «សម័យសេនា»។ ការបង្កើតនេះគឺធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងចូលរួមចំណែកថែរក្សាវប្បធម៌ខ្មែរ។ ជាបន្តសូមទស្សនាបទយកាណ៍ដែលរៀបចំដោយរៀម ចំរើន។

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត