ក្រសួងការបរទេស​បង្ហាញ​ពី​លទ្ធផល​កិច្ចប្រជុំ​រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេ​ស​អាស៊ាន​លើ​ក​ទី​៥៣

11-09-2020 10:02 am 209

​ក្រសួងការបរទេស និង​សហប្រតិបត្តិការ​អន្តរជាតិ កាលពី​ថ្ងៃ​ទី​១០ កញ្ញា ឆ្នាំ​២០២០ បាន​ចេញ​សេចក្ដីប្រកាស​ព័ត៌មាន ស្ដីពី​លទ្ធផល​កិច្ចប្រជុំ​រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស​អាស៊ាន​លើ​ក​ទី​៥៣ និង​កិច្ចប្រជុំ​ពាក់ព័ន្ធ ដែល​បាន​ចាប់ផ្ដើម​កាលពី​ថ្ងៃ​ទី​៩ កញ្ញា ឆ្នាំ​២០២០ តាម​ប្រព័ន្ធ​វីដេអូ​។ សូម​អាន​ព័ត៌មាន​លម្អិត​ក្នុង​សេចក្ដីប្រកាស​ព័ត៌មាន​ខាងក្រោម​៖​

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត