លោកសៀង វណ្ឌី៖តំណាងចែកចាយរបស់ស៊ីស៊ីធម្មជាតិ ត្រូវប្រើប្រាស់ផលិតផលដែលខ្លួនចង់លក់បន្តជាមុនសិន

03-09-2020 8:23 am 231

នាទីមគ្គុទេសជំនួញនៅថ្ងៃនេះឃួន សុភ័ក្រ បានបន្តជួបសម្ភាសន៍លោកសៀង វណ្ឌី អគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនស៊ីស៊ីធម្មជាតិ។ ក្រុមហ៊ុនស៊ីស៊ីធម្មជាតិ បានចាប់ផ្ដើមបើកដំណើរការរយៈពេល១០មកហើយ។ បច្ចុប្បន្ននេះស៊ីស៊ីធម្មជាតិ មានផលិតផលសម្រាប់លក់ជូនអតិថិជនមិនតិចជាង១០០មុខនោះទេ។

លោកសៀង វណ្ឌី បានឲ្យដឹងថា ជាគោលការណ៍របស់ក្រុមហ៊ុនស៊ីស៊ីធម្មជាតិគឺតំណាងចែកចាយទាំងអស់ ត្រូវប្រើប្រាស់ផលិតផលដែលខ្លួនចង់លក់បន្តជាមុនសិន។ តើមានមូលហេតុអ្វីបានជាក្រុមហ៊ុនស៊ីស៊ីធម្មជាតិ មានគោលការណ៍យ៉ាងដូច្នេះ?

ជាបន្តសូមស្ដាប់ និងទស្សនានូវកិច្ចសម្ភាសន៍រវាងលោកឃួន សុភ័ក្រ ជាមួយលោកសៀង វណ្ឌី អគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនស៊ីស៊ីធម្មជាតិដូចតទៅ! 

 ពាក្យគន្លឹះ  នាទីមគ្គុទេសជំនួញ

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត