គណៈកម្មាធិការ​ព្រំដែន​ទាត់​ចោល​ការចោទប្រកាន់​ថា​ផែនទី​១/២៥ ០០០​គូស​ដោយ​វៀតណាម​

05-08-2020 9:57 am 1362

​គណៈកម្មាធិការ​ចម្រុះ​កិច្ចការ​ព្រំដែន តាមរយៈ​សេចក្ដីថ្លែងការណ៍​កាលពី​ថ្ងៃទី​០៤ សីហា ឆ្នាំ​២០២០ បានប្រកាស​ទាត់​ចោល​ទាំងស្រុង​ចំពោះ​សេចក្ដី​ថ្លែងការណ៍​មួយ​ដែល​បាន​ចោទប្រកាន់​ថា ផែនទី​ឋានលេខា​ព្រំដែន​ខ្នាត ១/២៥ ០០០ ត្រូវបាន​គូស​ដោយ​វៀតណាម​៕ ព័ត៌មាន​លម្អិត​សូម​អាន​សេចក្ដីថ្លែងការណ៍​ខាងក្រោម​៖ 

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត