ក្រុមអង្គការរកឃើញថា សេរីភាពមូលដ្ឋាននៅកម្ពុជាបន្តរងការរឹតត្បិត តែមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលច្រានចោល

30-07-2020 1:18 pm 269

ក្រុមអង្គការ-សមាគមដែលធ្វើការងារពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សចំនួន៣កាលពីថ្ងៃទី២៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០បានចេញផ្សាយរបាយការណ៍ឆ្នាំទី៤នៃការឃ្លាំមើលសេរីភាពមូលដ្ឋាននៅកម្ពុជា ដែលគម្រោងឃ្លាំមើលសេរីភាពមូលដ្ឋានបានចងក្រងឡើង។ របាយការណ៍ឆ្នាំទី៤នៃគម្រោងឃ្លាំមើលសេរីភាពមូលដ្ឋាននៅកម្ពុជានេះ បានបង្ហាញថាលំហសម្រាប់អនុវត្តសេរីភាពមូលដ្ឋាននៅតែបន្តរងការរឹតត្បិត។

មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានច្រានចោលនូវការលើកឡើងក្នុងរបាយការណ៍នេះ ហើយចាត់ទុកថាគ្រាន់តែជាការលើកឡើងជាស្រមោល និងពុំមានបច្ចេកទេសត្រឹមត្រូវដែលអាចទទួលយកបាននោះទេ។

ជាបន្តសូមស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍របស់លោកឃួន សុភ័ក្រ នៅក្នុងនាទីហេតុការណ៍សំខាន់ដូចតទៅ! 

សំឡេង៖

 ពាក្យគន្លឹះ  ហេតុការណ៍សំខាន់

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត