វិធានការ និងចំណាត់ការសំខាន់ៗរបស់រដ្ឋាភិបាលប្រឆាំងជំងឺកូវីដ១៩

07-04-2020 3:01 pm 242

ខាងក្រោមនេះ ជាវិធានការ និងចំណាត់ការសំខាន់ៗ របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ក្នុងការឆ្លើយតបនឹងជំងឺកូវីដ១៩ (ចាប់ពីខែមករា រហូតមកត្រឹមថ្ងៃទី៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០)៕

 ពាក្យគន្លឹះ  វិធានការកូវីដ១៩

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត