តើអ្នកសារព័ត៌មានមានតួនាទីយ៉ាងដូចម្ដេចនៅពេលប្រទេសកំពុងរងការរាតត្បាតវីរុសកូវីដ-១៩?

24-03-2020 11:00 am 839

នៅក្នុងនាទីហេតុការណ៍សំខាន់ថ្ងៃនេះលោកឃួន សុភ័ក្រ បានសម្ភាសលោកហ៊ុយ វណ្ណៈ ប្រធានសហភាពសហព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជា អំពីតួនាទីអ្នកសារព័ត៌មានអំឡុងពេលប្រទេសជាតិ កំពុងជួបបញ្ហាអ្វីមួយ ជាក់ស្ដែងបច្ចុប្បន្ននៅលើពិភពលោក ក៏ដូចជាប្រទេសកម្ពុជាកំពុងរងនូវការរាតត្បាតវីរុសកូវីដ-១៩នេះតែម្ដង។

តើអ្នកសារព័ត៌មាន មានតួនាទីយ៉ាងដូចម្ដេច នៅពេលប្រទេសកំពុងរងនូវការរាតត្បាតវីរុស-១៩នេះ? ហើយថាតើក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយអំពីករណីកើតឡើងនូវវីរុសនេះ អ្នកសារព័ត៌មានគួរតែផ្សព្វផ្សាយនូវប្រភេទព័ត៌មានអ្វីបន្ថែមទៀតដែរ?

ជាបន្តសូមស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសន៍រវាងលោកឃួន សុភ័ក្រ ជាមួយលោកហ៊ុយ វណ្ណៈ ប្រធានសហភាពសហព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជា ដូចតទៅ!

សំឡេង៖

 ពាក្យគន្លឹះ  ហេតុការណ៍សំខាន់

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត