តម្លៃសាំងធម្មតាសល់ត្រឹម៣,០៥០រៀល និងម៉ាស៊ូតតម្លៃ២,៨០០រៀលក្នុង១លីត្រ

16-03-2020 11:59 am 878

 ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការកំណត់ថ្លៃប្រេងឥន្ធនៈ ត្រូវលក់រាយតាមស្ថានីយចាប់ពីថ្ងៃនេះ ដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ ដោយសាំងធម្មតាត្រូវលក់តម្លៃ ៣,០៥០រៀលក្នុងមួយលីត្រ និងម៉ាស៊ូតលក់ ក្នុងតម្លៃ ២,៨០០រៀលក្នុង១លីត្រ៕ 

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត