ការព្យាបាលជំងឺរលាកក្រពះ ពោះវៀន ករណីរលាករុំារ៉ៃ លើសត្វសុនក

05-03-2020 9:34 am 139

គប្បីឱ្យសត្វស៊ីតិចៗ តែត្រូវស៊ីច្រើនដងក្នុងមួយថ្ងៃ (៤-៥ដង ក្នុងមួយថ្ងៃ) មុនឱ្យស៊ី គប្បីផ្តល់ Phenol barbital និង Glutamate de sodium, វីតាមីនក្រុម B ។ គប្បីចៀសវាងចំណីទាំងឡាយណា ដែលអាចបង្កើតជាល្បើង ៕ 

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត