រោគសញ្ញានៃជំងឺហូរទឹកមាត់ចំពោះសត្វសុនក

20-02-2020 11:51 am 293

រោគសញ្ញា ៖ មានទឹកមាត់ហូរមកជាច្រើនតាមមាត់ ប៉ុន្តែត្រូវប្រយ័ត្នកុំឱ្យប៉ះ ក្នុងករណីសង្ស័យថាឆ្កួត ។ ក្នុងករណីពុលដោយសារធាតុគីមី នោះក្រពេញទឹកមាត់នឹងមានការឈឺចាប់ ។ ការព្យាបាល ត្រូវធ្វើឡើងតាមមូលហេតុ ។ ករណីរលាកមាត់ បំពង់ក គប្បីប្រើឱសថអង់ទីប្យូទិច និងបន្ថយរលាក ៕

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត