ករណីសុនកមានលំហូរទឹកមាត់

14-02-2020 9:19 am 426

ទឹកមាត់ហូរច្រើនខុសធម្មតា ឬហៅជាភាសាអង់គ្លេសថា Ptyalism ជាការហូរចេញនូវទឹកមាត់ច្រើនខុសពីធម្មតា ។

មូលហេតុ ៖ គេឃើញមានមូលហេតុជាច្រើនបណ្តាលឱ្យសុនក និងពិឡារ ហូរទឹកមាត់ច្រើនខុសធម្មតា តែជាសំខាន់គឺ ឱសថ ឬជាតិពុល Bismuth បារត Arsenic រលាកភ្នាស់មាត់ អណ្តាត ជើងធ្មេញ គីស្តក្នុងមាត់ ជំងឺប្រសាទ រសល្វីង ឬប្រៃនៃចំណីឬឱសថ ភាពរំញោចពីធម្មជាតិ ស្ពឹកបំពង់ក អណ្តាត ក្រពះ ភ្លាត់ឬបាក់សន្លាក់ថ្គាម ៕ 

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត