បញ្ហាចំណង់អាហារ ចំពោះសុនកមានជំងឺ

07-02-2020 9:19 am 381

ការបោះបង់អាហារ (Anorexia) គឺជាសញ្ញាងាយឃើញលើសត្វឈឺ ហើយសត្វបោះបង់អាហារ ។

ការបោះបង់អាហារទាំងស្រុង ៖ កើតឡើងពេលសត្វហើមពោះ គ្រុនក្តៅខ្លាំង Toxemia Septicemia ឈឺចាប់ខ្លាំង ប្រព័ន្ធប្រសាទចុះខ្សោយ (mental depression) Shock ជំងឺនៅមាត់ បំពង់ក ក្រពះ ។

ខ្ជិលស៊ី ឬបោះបង់អាហារ ៖ កើតឡើងពេលចំណីគ្មានគុណភាព ក្លិននិងរសជាតិអន់ (អាស្រ័យដោយជំងឺរុំារ៉ៃមាត់និងច្រមុះ) ៕ 

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត